Om Namo Guru Buddha Gyani – Palden Dorje

Ngày 27 tháng 12 năm 2010 451

Tải xuống
Teachings Mantras

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.