Poruka Maha Sambodhi Dharma Sanghe od 28. Januara 2012

28. јануар 2012. / ažurirano 29. децембар 2014. 17

1. Guru, koji prihvata sve angažovane članove društva (Sange), službenike i okupljene učenike u Bodi Sravan Darma Sangi i koji uzima utočište u ovoj Istini, Darmi, u praktikovanju askeze na GuruMargi (GuruPutu)[1]; Ja, shvatajući izuzetnu važnost sadašnjeg trenutka i potrebu što bržeg delovanja, prenosim ovu poruku svim učenicima danas.

2. Pre svega, članovi Sange moraju imati pravo razumevanje o tome šta je Istina, Darma i Guru? Šta znači GuruMarga (GuruPut)?

3. Svi članovi Sange moraju biti ujedinjeni potpuno se predajući, da budu od istog duha unutar, da budu usredsređeni, potpuno prihvatajući Gurua, uzvraćajući Maitri osećanja; drugim rečima, odnos između Gurua i učenika se sastoji od vere, poverenja i posvećenosti u duhovnoj službi, delujući kao usko vezane spone.

4. Za one koji ne mogu biti ovakvi i dalje će se ponavljati pitanja koja se odnose na Guru Darmu (Guruovo učenje).

5. Sam Guru će od sada pa na dalje preuzeti potpunu odgovornost za sve oblike Sange, jer su ti odnosi izuzetno osetljivi i ponekad se zbog toga mogu pojaviti loša osećanja.

6. Kako Guru bude povećavao Sangu, Darma će se proširiti, ali ne na gomilu ljudi, jer gomila ljudi ne može da asimilira Guru Darmu i onda se javljuju adarmik [2] (ne darma) pitanja na koja se nikad ne može odgovoriti.

7. Ono o čemu se do sada govorilo, svake sekunde, uvek, nije bilo moguće da se verodostojno prenese, čak ni ovaj govor i ova poruka Gurua.

8. Godine su protekle, Istinski Guru je pred vama.

9. Ali ja vidim ironiju.

10. Postoje nečista stanja uma u kojima se ponašanje i sentimenti izražavaju kroz osećanja ljubomore/zavisti koja hrane ego u korist statusa, imena, slave ili reputacije.

11. Guru koji dolazi kao oličenje Istinske GuruMarge, posle niza godina, iako propoveda Istinsku Darmu, niti je viđen niti ga čuju.

12. Nazivajući se Sangom osoba mora da bude svetionik, od istog oblika i istog osećanja, bez nečistoća, favorizovanja i nesloge.

13. Guru ima svoje sopstvene dužnosti, prema učenicima, prema Sangama, prema celokupnom postojanju, prema guruima; kada Guru da govor to je utemeljujući momenat: snaga i kompleksnost razumevanja ili ne razumevanja zavisi od interesa svakog ponaosob.

14. Kada je Guru u blizini, u kom stanju uma neko treba da bude?

15. Koju svrhu i cilj trba neko da ima?

16. Na koji način osoba mora tragati i nadati se Suštini [3]?

17. Članovi Sange bi trebo da shvate Guruovu dostojanstvenu, nebesku, mirnu, tihu i naizgled oprečnu prisustnost.

18. Sa apsolutnom posvećenošcu i verom, osoba mora potpuno da prihvati i vodi računa o Guruovom prisustvu i govoru, odričući se sopstvene svetovne logike, analiziranja, zavaravanja, tuge, patnje i zlobnog intelekta. Teško da ima pravih učenika ili Sanga osoba koje su svesne sebe i značaja vremena u trenutku susreta sa Guruom. Ali kao što obično viđam učenici ili članovi Sange ne poznaju sebe lično: gde su, u kom stanju svesti i u kom položaju u životu se nalaze.

19. Kako će neko da nastavi i šta će da radi posle toga? Šta bi trebalo da se kaže? Koji predmet treba da se naglasi i tako dalje.

20. Ali opet, verujte Guruu i sledićete oblik Prave Sange u prisustvu Istinskog Gurua i bićete oslobođeni od svetovnog okeana ilizije.

21. U suprotnom, nema druge alternative. Sanga može da se proširi samo na jednom, od dva puta: da li je Istinski Put ili Lažni? Samo će najviši standardi ispunjavati Darmu.

22. Ali Čistota i Suština nisu kvantitativno merive, radi se o kvalitetu koji oživljava suštinu.

23. Da bi se to postiglo, dao sam svima vama ove propise ponašanja da ih prihvatite i razumete.

Jedanaest Maitri Principa — Ekadasha Maitri Sila

***************************************************

Princip 1.[4] Nikad ne vršiti diskriminaciju na osnovu imena, izgleda, boje kože, klase, verovanja, zajednice, moći, položaja ili kvalifikacije i odbaciti razliku između pojmova materijalnog i duhovnog.

Princip 2. Upoznavajući Večnu Dharmu, Margu (put) i Gurua, poštovati sve religije i verovanja.

Princip 3. Odbaciti laži, tvrdnje i kontra-tvrdnje, omalovažavanje i širenje neistina putem neosnovanih tračeva.

Princip 4. Napustiti filozofije i učenja koja ograničavaju, stvaraju podeljenosti i razlike u mišljenjima i slediti Istinski Put [5].

Princip 5. Sledeći Istinit GuruPut[6] kroz život, odbacujući zla delovanja, biti uvek ujedinjen sa Guru Suštinom [7].

Princip 6. Dok se prosvetljenje ne dostigne, ne treba sa mudrim rečima pokušavati objasniti šta je to, zbunjenost na tom planu čini i druge zbunjenima.

Princip 7. Napuštanjem kukavičkog ponašanja kao što je ubijanje živih bića i nasilje, konzumirati samo zdravu hranu.

Princip 8. Ne zadržavati uskogrudo mišljenje o ljudima i državama na osnovu nacionalnog identiteta.

Princip 9. Uključiti se u potragu za Istinskim GuruPutem radeći aktivnosti koje su korisne za planetu Zemlju.

Princip 10. Kada se spozna Istina, GuruPut tada uzima oblik, tako se dostiže prosvetljenje za sva živia bića.

Princip 11. Boraveći u najvišem i najdubljem stanju uma [8] osloboditi se svih stega i okova, apsorbujući unutar sebe ove principe.

**************************************************

24. Da bi se Sanga konačno mogla nazvati tim imenom, suština ovih principa mora biti u Sangi, inače, Sanga kao takva ne može se smatrati i nazivati tim imenom.

25. Da bi negovali pravila GuruMarge, pripadnici Sange pridržavajući se puta Istinske Darme, izvršavaju svoje odgovornosti i dužnosti prema Guruu, Darmi i Sangi sa potpunom posvećenošću. Da bi se proširila Sanga Maitri (ljubavi) koja je oslobođenu nečistoća, osoba mora da bude odlučna; i nikako drugačije osim prihvatanja ovog puta Ljubavi, Sanga neće biti dobrodošla. Kako bi se osnažila autorizacija širenja Sange i Darme, Guru predaje Darma Pismo koje je lično overio.

26. Trajanje ovog Darma pisma mora biti ponovo potvrđeno svaka tri meseca i ovo Darma pismo ima moćnu prirodu učvršćivanja izuzetno osetljivog — toliko da može da bude i slab-mosta vere, verovanja i posvećenosti.

27. Svi članovi Sange zavise sami od sebe. Kao što činjenjem dela punih vrline, sleđenjem GuruMarge, je osoba u stanju da se oslobodi robovanja, na isti način, suprotnim delovanjem, osoba doživljava potpuno suprotan efekat.

28. Rekavši to, pod autoritetom Istinske Darme pogrešne reči ne mogu uopšte biti podržane, ali samo zbog Guru Darme je ova prilika ponovo dobijena danas. Verujte Guruu i Sanga će dobiti kompletnu dobrobit od ovoga. Takođe, sa ovim, obaveštavam sve Sange da od ovog datuma 28.o1.2012 pa na dalje, zadržavam sva prava na dalje širenja Sange, građevinskih radova, promocija i reklamiranja, širenja poruke i obaveštena u centralnoj kancelariji Halkorije, svi ti radovi će se obavljati samo od strane radnika u Halkoriji, i samo kada Guru da uputstvo za to.

Neka sve bude u ljubavi i miru, neka bude tako.

________________________________

Beleške:

[1] Ovde je GuruMarga stavljena zajedno, u originalnom tekstu, iako devanagari pismo koje se piše i Nepali nema velika slova. Reč "ko" ukazuje na genitivski oblik i nije prisutna posle reči Guru, tako da se fraza prevodi "Guru Put" umesto "Guruov Put". Pošto ne postoji prostor između, prevodi se kao sama složenica. Složenice se pišu ili sa crticom ili bez razmaka. Prevodioci su se odlučili za kapitalizacju reči Guru Put kako bi ih naglasili i da nema razmaka zbog lakšeg čitanja.

[2] Adharmik znači "izvan Darme" ili "protiv Darme", pošto ptrfikd "A" u Sanskritu je ekvivalent "ne"

[3] Tattvaतत्व (n.), baza, centar, centar, jezgro, element, bit, suština, srce, srce i duša, suština, srži, stvar, supstanca, suma, suština, metempiric (pojmovi i odnosi koji su zamišljeni kao nesto iznad ili izvan, a opet u odnosu sa znanjem stečenim iskustvom)http://www.pelagiandictionary.com/roman/Aese%20tatvagyan%20se%20sambandhit

Kada se Tattva koristi sa glagolom "prapta garnu" (da se postigne) to ukazuje na Prosvetljenje.

[4] Sheel – pravilo ili moralni princip koji iako izražen u imperativu, nije dat kao zapovest već kao kontinuirani cilj fokusiranja na svesno (odgovorno) ponašanje i navike.

[5] Satya Marga — Zlatni Put

[6] Satya GuruMarga — Zlatni GuruPut

[7] Guru Tattva — Guru Istina

[8] Chitta — Svest — Um

Učenja Govori
DOCX PDF
 Prev Speech Next Speech 

Učenja

Reči Maha Sambodhi Dharma Sangha Gurua (22. Feb 2015)

Nikakav autoritet u bilo kom svetu nema pravo da bude protiv istinske Dharme jer u pravo vreme na sve prigovore Univerzum reaguje. Maitriya Mangalam...

Poruka Maitriya Guru Maha Sambodhi Dharma Sanghe u Lamjungu 22. Februara 2014

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Sledeći Velike Maitri Marga Gurue, putem koji se zove Guru Marga...

Poruka Maha Sambodhi Dharma Sangha Gurua u Citvanu 8. Juna 2013 godine

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Sjedinjen sa Istinskom Darmom, Guruom i Putem; neka svet shvati...

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.