Closing Speech For The World Peace Maitri Puja On March 26, 2012

चैत्र १३, २०६८ (26.03.2012) 2549

समाचार

26.03.2012

विश्व शान्ति मैत्री पूजामा उपस्थित सबै संघहरुलाई धर्मको शासनमा रही विश्वलाई एकरूप दर्शन देयी विगत, वर्तमान र आउने दिनहरुको समस्त अन्योलहरु र मारहौर दिय

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.