Closing Speech For The World Peace Maitri Puja On March 26, 2012

चैत्र १३, २०६८ (26.03.2012) 6

समाचार

26.03.2012

विश्व शान्ति मैत्री पूजामा उपस्थित सबै संघहरुलाई धर्मको शासनमा रही विश्वलाई एकरूप दर्शन देयी विगत, वर्तमान र आउने दिनहरुको समस्त अन्योलहरु र मारहौर दिय

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.