माहा समबोधि धर्म संघ गुरु वचन

फागुन १०, २०७१ (22.02.2015) 697

सत्य धर्मलाई प्रतिवाद गर्ने कुनै संसारमा अधिकार छैेन ।
तर समय आएपछि यस प्रतिवादको प्रतिउतर विश्वलाई दिइने छ ।

मैत्रिय मंगलम

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.