Om Namo Guru Buddha Gyani – Palden Dorje

Ngày 27 tháng 12 năm 2010 3

Tải xuống
Teachings Mantras

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.